Projekt - Pompy ciepła i Rekuperatory - Silesiaterm - Opole - Śląsk

Projekt

Projekt POIR.01.01.01-00-1530/19 “Innowacyjne powietrzne pompy ciepła o obniżonym poziomie hałasu”

Okres realizacji projektu: 01/01/2021-30/06/2023

Celem projektu jest opracowanie prototypów innowacyjnych powietrznych pomp ciepła o obniżonym poziomie hałasu należących do grupy pomp powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. W każdej z tych grup planowane innowacje zostały zaproponowane w oparciu o analizę obecnego stanu rynku pomp ciepła w Polsce, panujących na nim trendów z uwzględnieniem aktualnej pozycji Wnioskodawcy na tym rynku. Projekt stanowi ważny element strategii rozwoju firmy na najbliższą dekadę. Jego cele zdefiniowano biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania zewnętrzne, w tej liczbie: globalne ocieplanie oraz prawodawstwo Unii Europejskiej zmierzające do redukcji efektu cieplarnianego, jak i potencjał Wnioskodawcy, w tym przede wszystkim obecne kompetencje lokujące firmę wśród zaledwie kilku całkowicie polskich producentów powietrznych pomp ciepła. Projekt ma znacząco wesprzeć dalszy rozwój tych kompetencji na silnie konkurencyjnym i jednocześnie wyjątkowo dynamicznie rozwijającym się rynku. W grupie pomp powietrze-woda projekt obejmie działania zmierzające do uzyskania pompy o obniżonym poziomie głośności opartej o ekologiczny czynnik R290, dostosowanej do polskich warunków klimatycznych i możliwej do zaoferowania w cenie zbliżonej do ceny kotła peletowego. Dzięki temu dwie podstawowe bariery w absorpcji pomp ciepła przez średniozamożnych inwestorów, którymi są obawa przed nadmiernym hałasem oraz stosunkowo wysoki koszt instalacji, zostaną znacząco zmniejszone skutkując dalszym poszerzeniem rynku oraz zwiększeniem udziału w tym rynku Wnioskodawcy dysponującego opracowanym rozwiązaniem technologicznym.
“SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014)”.

Wartość: 2 338 916,86 PLN  Kwota dofinansowania: 1 778 043,77 PLN