Formularz rejestracji pompy ciepła SILESIA TERM

Dane urządzenia:

Model urządzenia: *
Data zakupu urządzenia: *
Numer seryjny urządzenia: *
Akcesoria: Podaj dodatkowe akcesoria pompy w polu poniżej.
Adres montażu urządzenia - ulica: *
Kod pocztowy: *

Dane użytkownika:

Numer budynku: *
Miejscowość: *
Imię: *
E-mail: *
Numer lokalu:
Województwo: *
Nazwisko: *
Telefon: *

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres montażu pompy - wypełnij poniższą sekcję. Jeśli taki sam - pozostaw te pola puste.

Adres korespondencyjny - ulica:
Kod pocztowy:
Numer budynku:
Miejscowość:
Numer lokalu:
Województwo:

Dane instalatora:

Nazwa firmy: *
Pierwszego uruchomienia dokonal instalator:
Tak
Nie
Adres - ulica: *
Numer lokalu:
Miejscowość: *
E-mail: *
Numer budynku: *
Kod pocztowy: *
Województwo: *
Telefon: *

Jeśli pierwszego uruchomienia dokonywał instalator - pozostaw te pola puste, jeśli inny podmiot - wypełnij je.

Pierwsze uruchomienie:

Nazwa firmy:
Pierwszego uruchomienia dokonal instalator:
Tak
Nie
Adres - ulica:
Numer lokalu:
Miejscowość:
E-mail:
Numer budynku:
Kod pocztowy:
Województwo:
Telefon:

Wniosek o udzielenie gwarancji dodatkowej:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami Gwarancji Dodatkowej, akceptuję jej treść oraz koszty z nią związane. Proszę o wystawienie faktury pro-forma na wartość opłaty ryczałtowej.

Załączniki:

Dopuszczalne pliki w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF. Nie mogą przekraczać rozmiaru 4 MB.

Karta rejestracyjna urządzenia: *
Browse Files
Protokół pierwszego uruchomienia: *
Browse Files
Inne:
Browse Files

Oświadczenia:

* Pola wymagane

Wyślij formularz

Zapoznałem się z informacją zawartą w Polityce Prywatności, dotyczącą celów i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach. *

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami gwarancji. *

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami gwarancji dodatkowej, akceptuję jej treść oraz koszty z nią związane. Proszę o wystawienie faktury pro-forma na wartość opłaty ryczałtowej.

Warunki gwarancji podstawowej i dodatkowej
SILESIA TERM

Śląskie Centrum Pomp Ciepła Sp. z o.o. (dalej „ST”) zapewnia sprawne funkcjonowanie pomp ciepła pod warunkami przedstawionymi poniżej:
 • urządzenia są montowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do instalacji pomp ciepła, zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami,
 • urządzenia są użytkowane zgodnie z zasadami użytkowania, konserwacji oraz z przeznaczeniem, zawartymi w instrukcji obsługi,
 • urządzenia są uruchamiane, naprawiane i serwisowane przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta.
 1. ST udziela gwarancji do do jakości sprzedawanych pomp ciepła (dalej „urządzenie”):
  1. Gwarancja podstawowa - 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzenia, lecz nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy urządzenia.

   Warunkiem obowiązywania gwarancji podstawowej jest:
   • posiadanie ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione oraz dowodu zakupu,
   • wykonanie przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta płatnego pierwszego uruchomienia w wysokości:
   • 500 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności ≤ 25 kW,
   • 1000 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 25 kW ≤ 40 kW,
   • 2000 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 40 kW ≤ 90 kW,
   • 3000 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 90 kWwykonanie przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta płatnych 2 przeglądów gwarancyjnych. Pierwszy przegląd gwarancyjny powinien być wykonany przed upływem pierwszego roku eksploatacji (np. w 10-11 miesiącu eksploatacji), natomiast drugi przegląd powinien być wykonany przed upływem drugiego roku eksploatacji pompy ciepła (np. w 22-23 miesiącu eksploatacji).
   • Koszt jednego okresowego przeglądu wynosi 250 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności ≤ 25 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 500 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 25 kW ≤ 40 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 750 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 40 kW ≤ 90 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 1500 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 90 kW.

    Koszt przeglądu nie obejmuje kosztu dojazdu do Użytkownika (liczony jest w dwie strony, od siedziby Producenta do miejsca instalacji urządzenia, wg stawki 1,85 zł/km + 23% VAT).
    Do kosztu przeglądu mogą zostać doliczone dodatkowe koszty związane z wymianą części eksploatacyjnych.
    Wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.
    W przypadku niewykonania przez Użytkownika pompy ciepła obowiązkowych okresowych przeglądów gwarancyjnych, gwarancja podstawowa na urządzenie wygasa z upływem terminu wykonania wymaganego przeglądu gwarancyjnego.

  2. Gwarancja dodatkowa - 60 miesięcy od uruchomienia urządzenia, lecz nie dłużej niż 63 miesiące od daty dostawy.
   Warunkiem udzielenia gwarancji dodatkowej jest uiszczenie przez Użytkownika opłaty ryczałtowej w czasie trwania pierwszego roku eksploatacji urządzenia (do 12 miesięcy od dnia uruchomienia urządzenia), w wysokości:
   • 1000 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności ≤ 25 kW,
   • 1650 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności > 25 kW ≤ 40 kW,
   • 3250 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności > 40 kW < 90 kW,
   • 5450 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności > 90 kW.

    Dodatkowym warunkiem jest wykonywanie odpłatnych przeglądów okresowych w kolejnych latach eksploatacji w 3, 4 i 5 roku przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta. Każdy przegląd powinien być wykonany przed upływem kolejnego roku eksploatacyjnego.

   • Koszt jednego okresowego przeglądu wynosi 250 zł + 23% VAT - pompa ciepła o wydajności ≤ 25 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 500 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 25 kW ≤ 40 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 1000 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 40 kW ≤ 90 kW,
   • Koszt jednego okresowego przeglądu - 1500 zł + 23% VAT - pompa ciepła > 90 kW.

    Koszt przeglądu nie obejmuje kosztu dojazdu do Użytkownika (liczony jest w dwie strony, od siedziby Producenta do miejsca instalacji urządzenia, wg stawki 1,85 zł/km + 23% VAT).
    Do kosztu przeglądu mogą zostać doliczone dodatkowe koszty związane z wymianą części eksploatacyjnych.
    Wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.
    W przypadku niewykonania przez Użytkownika pompy ciepła obowiązkowych okresowych przeglądów gwarancyjnych, gwarancja dodatkowa na urządzenie wygasa z upływem terminu wykonania wymaganego przeglądu gwarancyjnego.

 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne, polegające na wadach materiałowych lub wadliwym wykonaniu, tkwiące w urządzeniu w momencie jego dostarczenia do nabywcy.

 3. Gwarancja obowiązuje jedynie w stosunku do urządzeń, które zostały prawidłowo zainstalowane, uruchomione i eksploatowane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (dalej „dokumentacja DTR”) urządzenia.

 4. Gwarancja wygasa w przypadku:
  1. dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia przez osobę inną niż upoważniony pracownik działu serwisowego ST,
  2. naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb lub innych zabezpieczeń urządzeń,
  3. naruszenia obowiązków wynikających dla nabywcy z udzielonej gwarancji,
  4. w przypadku zainstalowania urządzenia, jego uruchomienia lub eksploatacji niezgodnie z dokumentacją DTR urządzenia,
  5. upływu okresu gwarancji.

 5. Gwarancją nie są objęte wszelkie usterki inne niż tkwiące w urządzeniu w momencie jego dostarczenia nabywcy, w szczególności powstałe wskutek:
  1.  niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z zasadami obsługi urządzenia lub przez niewykwalifikowany personel,
  2. używania urządzeń w warunkach nieodpowiadających ich zwykłemu przeznaczeniu lub w warunkach innych niż określone w dokumentacji DTR urządzenia,
  3. oddziaływania jakiejkolwiek siły lub czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody,
  4. wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
  5. zwarcia w instalacji elektrycznej poza urządzeniem.

 6. W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady fizycznej, nabywcy urządzenia przysługuje nieodpłatna naprawa urządzenia lub jego części. ST może zdecydować, że zamiast naprawy danej części wymieni ją na wolną od wad.

 7. W przypadku wystąpienia wady, nabywca niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 2 dni od dnia jej wykrycia, poinformuje o tym ST i zaniecha używania urządzenia do czasu usunięcia wady. Zgłoszenie wady wraz z jej opisem należy zgłosić na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, stwierdzone wady lub usterki należy zgłaszać do Gwaranta, e-mail: serwis@silesia-term.pl.

 9. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia i wypełnieniu protokołu przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta, Użytkownik odsyła w terminie 30 dni od daty wykonania usługi kopię Karty Pierwszego Uruchomienia urządzenia do Gwaranta na adres: SILESIA TERM Śląskie Centrum Pomp Ciepła Sp. z o.o., Nowy Dwór 6, 48-130 Kietrz, e-mail: serwis@silesia-term.pl.

 10. W chwili odbioru Karty Gwarancyjnej należy upewnić się, czy numer seryjny urządzenia oraz data zakupu są zgodne z numerem seryjnym i datami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Kartę̨ gwarancyjną należy przechowywać wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku ujawnienia usterki – udostępnić ją Gwarantowi.

 11. Urządzenie należy użytkować zgodnie z zasadami bhp i ppoż. oraz innymi określonymi prawem powszechnie obowiązującym.

 12. Obowiązek dbałości – urządzenie musi być traktowane z dbałością i uwagą przez Użytkownika tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód lub usterek.

 13. Zgłoszenia awarii są przyjmowane pod numerami serwisowymi podanymi na stronie Gwaranta.

 14. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia.

 15. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Uszkodzone wymienione części stanowią własność firmy Gwaranta.

 16. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę̨ rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym niniejsza Gwarancją.

 17. W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy, usuniecie wady fizycznej urządzenia, w terminie:
  1. 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usuniecie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy, pod warunkiem udostępnienia urządzenia przez nabywcę w terminie określonym przez ST, chyba że konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej od producenta, w którym to przypadku ST zakreśli nabywcy nowy termin usunięcia wady, nie dłuższy niż 8 tygodni licząc od udostępnienia urządzenia,
  2. 21 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usuniecie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych, pod warunkiem udostępnienia urządzenia przez nabywcę w terminie określonym przez ST, chyba że konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej od producenta, w którym to przypadku ST zakreśli nabywcy nowy termin usunięcia wady, nie dłuższy niż 8 tygodni licząc od udostępnienia urządzenia.

 18. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z lokalnymi warunkamitechnicznymi i wymogami bezpieczeństwa. Niestosowanie się do tych przepisów oraz jakiekolwiek samowolne dokonanie zmian przeróbek w urządzeniu przez osobę nieupoważnioną powoduje utratę gwarancji.

 19. W przypadku, gdy Użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowości Gwaranta do jej wykonania, to uważa się, że Użytkownik zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym.

 20. Użytkownik ponosić będzie wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem Serwisu Producenta/Autoryzowanego Serwisanta w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania urządzenia lub gdy przyczyną zatrzymania było uszkodzenie w instalacji współpracującej (instalacji grzewczej c.o., instalacji elektrycznej, a także braku bądź nieprawidłowego zasilania elektrycznego).

 21. Serwis Producenta/Autoryzowany Serwisant może odmówić wykonania naprawy urządzenia w przypadku, gdy zostały wprowadzone w nim lub w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia.

 22. W przypadku gwarancyjnej wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji liczony jest jak dla nowego urządzenia.

 23. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, które ulegają̨ naturalnemu zużyciu, uszkodzeń mechanicznych, czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią (takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

 24. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia spowodowane:
  1. niewłaściwym użytkowaniem lub nadmierną eksploatacją urządzenia przez Użytkownika w czasie trwania gwarancji,
  2. użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa,
  3. zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi itp.,
  4. zastosowaniem niewłaściwego zasilania elektrycznego oraz przepięciami i spadkami napięć w sieci elektroenergetycznej,
  5. niewłaściwą, niesprawną lub wadliwą instalacją elektryczną (np. podłączeniem do nieuziemionego gniazda zasilającego),
  6. brakiem instalacji uziemiającej (ochronnej) urządzenia,
  7. napełnieniem i uzupełnieniem instalacji glikolem nie spełniającym norm jakości,
  8. sterowanie urządzeniem za pomocą̨ automatyki innej niż zalecana przez producenta,
  9. brakiem odpowiednich filtrów, naczyń przeponowych i zaworów bezpieczeństwa, dobranych zgodnie ze sztuką budowlaną,
  10. stosowaniem jako nośnika ciepła płynu o niezgodnym z zaleceniami producenta stężeniu substancji niezamarzającej (o zbyt wysokiej temperaturze krystalizacji),
  11. podłączeniem do niesprawnej lub grożącej zamrożeniem instalacji, korozją, odbarwieniami lub przebarwieniami,
  12. innymi czynnikami powstałymi nie z winy producenta.

 25. Gwarancja nie obejmuje urządzenia:
  1. które nie zostały uruchomione i wyregulowane przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta,
  2. w których dokonywano zmian lub przeróbek przez osoby nieupoważnione,
  3. które nie posiadają̨ poprawnie i całkowicie wypełnionych kart gwarancyjnych,
  4. które zostały zalane wodą wodociągową oraz pracują̨ na instalacji bez źródła szczytowego np. grzałki elektrycznej lub kotła i będące nie podłączone do automatyki pompy ciepła, które zapewniają minimalną temperaturę powrotu do prawidłowej pracy pompy ciepła,
  5. które posiadają zerwanie plomby lub inne zabezpieczenia urządzenia

 26. Gwarant nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.rządzenia nie wynikające z wady produkcyjnej i konstrukcyjnej.

 27. Wszelkie dalsze roszczenia Użytkownika w ramach uprawnień z gwarancji, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód (specjalne, karne, następcze lub pośrednie szkody), utraconych danych, utraconych korzyści i zysków, bez względu na ich podstawę prawną, są wykluczone.

Niniejszym oświadczam, że:

 • urządzenie zostało dostarczone zgodnie z zamówieniem,
 • firma instalacyjna zaznajomiła mnie z zasadą działania i obsługą urządzenia oraz przekazała komplet dokumentacji,
 • przyjmuję do wiadomości zalecenia producenta pompy ciepła oraz niniejsze „Warunki gwarancji pomp ciepła”,
 • potwierdzam prawidłowe działanie urządzenia w dniu uruchomienia.
Polityka prywatności / Klauzula informacyjna
SILESIA TERM ŚLĄSKIE CENTRUM
POMP CIEPŁA SP. Z O.O.

Nowy Dwór 6
48-130 Kietrz
Polska


NIP: 748 158 17 05
REGON: 161591855
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 578 200 081
e-mail: biuro@silesiaterm.pl

ZAMÓWIENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: e-mail: zamowienia@silesiaterm.pl

ZAPRASZAMY:
Poniedziałek-Piątek - 7:00 - 15:00